Det nya ramprogrammet bör sträva mot att förverkliga ett öppet vetenskapssystem som baseras på ansvarsfull forskning och innovation, RRI. Det betonar vi i vårt inspel ”Towards an Open Science Society” till det nya europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, FP9.

Det är en ekonomisk och samhällelig nödvändighet med fortsatt stark finansiering i forskning och innovation på EU-nivå. Men detta förutsätter också samverkan med och aktivt engagemang från alla som berörs av forskning och innovation, så att vi tillsammans skapar lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta för samhället. Den svenska påverkansplattformen för SwafS anser att det nya programmet bör utformas så att det är öppet för deltagande för alla samhällsaktörer, inklusive medborgare, samt för aktörer från länder utanför EU. Förhållandet mellan vetenskap och samhälle bör också få ytterligare fokus och stärkas i FP9 genom att till exempel integrera RRI-principerna (gender equality, open access, science education, public engagement och ethics) i hela det nya programmet.

Vi anser också att ett aktivt samarbete med samhällsaktörer genom samskapande och medverkan i hela forsknings- och innovationsprocessen främjar excellens i forskning samt har en positiv inverkan på effekten av FoI-investeringar. Detta bidrar till att öka allmänhetens förståelse och förtroende för vetenskap.

Följande aspekter bör beaktas och inkluderas i det nya ramprogrammet:

  • Ett öppet vetenskapssamhälle – Open Science
  • Engagera, involvera och mobilisera samhället – Public engagement
  • Vetenskaplig utbildning – Science education
  • Öppen tillgång, nyckeln till kunskapssamhället – Open access
  • Integrering av jämställdhetsperspektivet – Integration of gender equality

Dessutom måste ett framtida FoI-program som är strukturerat kring samhällsutmaningar och specifika uppdrag (s.k. missions) ge samhällsvetenskap och humaniora (SSH) en framträdande roll. Om forskarsamhället ska ta itu med globala samhällsutmaningar och kunna påverka utvecklingen av Europa och världen som helhet, behöver SSH-forskare stimuleras att delta, och även leda projekt. Detta är också några av synpunkterna SwafS plattformens svar på EU-kommissionens samråd om hur nästa ramprogram bör utformas. Mer utförlig information finns i det fullständiga inspelet till FP9 –  ”Towards an Open Science Society” (pdf).

Vad händer nu och hur kan jag påverka?

EU-kommissionens öppna samråd för forskning och innovation stängde den 8 mars och nu arbetar EU-kommissionen med att sammanställa svaren och att ta fram det första utkastet för FP9. Det skickas inom kort på internremiss till samtliga generaldirektorat inom EU-kommissionen. Sedan kommer både Europaparlamentet och Rådet att ta ställning till innehållet under 2019. Det nya ramprogrammet träder i kraft 2021 och pågår fram till 2027.

Det finns dock en möjlighet att påverka just nu genom att ge synpunkter  på rapporten “Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union – A problem solving approach to fuel innovation-led growth, skriven  av Forskningskommissionär Moedas rådgivare, professor Mariana Mazzucato. Halvtidsutvärderingen av Horisont 2020 och rapporten från högnivågruppen, LAB-FAB-APP framhöll behovet av att maximera effekterna av nästa ramprogram och att hitta sätt att underlätta för medborgarna och samhället att förstå värdet av dessa investeringar. Därför planerar EU-kommissionen ett uppdragsinriktat tillvägagångssätt (s.k. missions) för den del av FP9 som fokuserar på samhällsutmaningar. Fram till den 3 april kan du lämna dina synpunkter på hur detta ska gå till via EU Survey on Missions.

Vill du veta mer?

För mer information om inspelet till FP9 och SwafS påverkansplattformens framtida aktiviteter ta kontakt med Maria Lindholm eller Maria HagardtVetenskap & Allmänhet som samordnar plattformens arbete.