Det nya ramprogrammet bör sträva mot att förverkliga ett öppet vetenskapssystem som baseras på ansvarsfull forskning och innovation, RRI. Det betonar vi i vårt inspel ”Towards an Open Science Society” till det nya europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, FP9.

 

Det är en ekonomisk och samhällelig nödvändighet med fortsatt stark finansiering i forskning och innovation på EU-nivå. Men detta förutsätter också samverkan med och aktivt engagemang från alla som berörs av forskning och innovation, så att vi tillsammans skapar lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta för samhället. Den svenska påverkansplattformen för SwafS anser att det nya programmet bör utformas så att det är öppet för deltagande för alla samhällsaktörer, inklusive medborgare, samt för aktörer från länder utanför EU. Förhållandet mellan vetenskap och samhälle bör också få ytterligare fokus och stärkas i FP9 genom att till exempel integrera RRI-principerna (gender equality, open access, science education, public engagement och ethics) i hela det nya programmet.

Vi anser också att ett aktivt samarbete med samhällsaktörer genom samskapande och medverkan i hela forsknings- och innovationsprocessen främjar excellens i forskning samt har en positiv inverkan på effekten av FoI-investeringar. Detta bidrar till att öka allmänhetens förståelse och förtroende för vetenskap.

Följande aspekter bör beaktas och inkluderas i det nya ramprogrammet:

  • Ett öppet vetenskapssamhälle – Open Science
  • Engagera, involvera och mobilisera samhället – Public engagement
  • Vetenskaplig utbildning – Science education
  • Öppen tillgång, nyckeln till kunskapssamhället – Open access
  • Integrering av jämställdhetsperspektivet – Integration of gender equality

Läs mer om varje område i inspelet till FP9 –  ”Towards an Open Science Society”.

Vill du veta mer?

För mer information om inspelet till FP9 och SwafS påverkansplattform ta kontakt med Maria Lindholm eller Maria HagardtVetenskap & Allmänhet som samordnar plattformens arbete.