Vi lever i en på många sätt allt mer komplex omvärld – en värld som dessutom står inför stora globala utmaningar.  För att förstå och tolka den information vi erbjuds behöver människor kunskap och förmåga att ta till oss och värdera den – för att sedan fatta olika slags beslut.

FFlinne
Öppet hus på forskningstationen Station Linne´ under ForskarFredag 2011. Foto: ForskarFredag

För att möta de globala utmaningarna, möta etiska krav och värna en hållbar utveckling krävs också att medborgare engagerar sig i forskning och innovation. För att kunna göra det behövs grundläggande kunskap såväl om vad vetenskap är som om viktiga ämnesrelaterade fakta. På engelska talar man ofta om ”scientific literacy” för att beskriva sådan grundläggande kunskap, på svenska vetenskaplig förståelse.

Ett viktigt delområde är därför att stimulera allmänhetens intresse för vetenskap, forskning och innovation och öka medborgarnas engagemang i forskningen. I detta långsiktiga arbete är barn och unga en särskilt intressant målgrupp.


Science education inom SwafS-programmet

De önskade effekterna av projekt inom detta delområde är att öka ungas intresse av att studera matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknik (MINT) och stimulera dem att söka sig till forskaryrket. Ett särskilt fokus läggs på att stödja flickor och unga kvinnor i att satsa på en sådan karriär.

Rent konkret handlar utlysningarna om

  • att stimulera informellt lärande inom MINT
  • att stimulera så kallad ”open schooling”, dvs samarbete mellan formellt och informellt lärande – exempelvis skola, civilsamhälle och företag
  • att i undervisningen implementera vissa pedagogiska metoder (Inquiry Based Science Education) som anses främja ungas intresse för MINT
  • att stödja vissa evenemang som syftar till att sprida kunskap och intressera allmänheten för forskning och vetenskap

Inom Horisont2020 tolkas ”science” som MINT, internationellt STEM (Science, technology, engineering and mathematics). Plattformen menar att för exempelvis hållbar utveckling och andra globala utmaningar är kunskaper även inom andra vetenskapsområden nödvändiga. Därför bör begreppet och inriktningen i insatserna breddas till att omfatta alla vetenskaper och grundläggande vetenskaplig förståelse.


Utlysningar

Inom arbetsprogrammet ”Science with and for society” finns ett antal utlysningar som rör science education, se sammanställning av utlysningar inom SwafS-programmet.

Nuvarande och kommande utlysningar finns också beskrivna i SwafS arbetsprogram för 2016–17.

Inom Horisont 2020 finns en rad utlysningar inom andra program än SwafS där RRI-aspekter är särskilt framträdande. En genomgång av dessa för perioden 2016-2017 finns i rapporten RRI opportunities in Horizon 2020


Referensmaterial med ytterligare vägledning

Science education for responsible citizenship
Rapport som identifierar de viktigaste frågorna rörande hur man kan hjälpa allmänheten till grundläggande vetenskaplig förståelse.

RRI Toolkit/science education – ger möjlighet att söka efter fler resurser och vägledning till hur science education i praktiken kan integreras i forskning.

Horisont 2020:s sidor om science education.


Hit vänder du dig för att få hjälp

 

Vill du ha mer detaljerad information?

Kontakta oss här.