Responsible research and innovation, RRI, översätts på svenska till ”ansvarsfull forskning och innovation”. Begreppet ska genomsyra hela Horisont 2020, och handlar i korthet om att forskning och innovation ska bedrivas med samhällets behov och utmaningar i fokus.

RRI
Illustration från www.RRITools.eu

RRI är ett samlingsbegrepp för flera SwafS aspekter – gender, open access, science education, public engagement och ethics. Men begreppet innebär dessutom en strävan mot att forskningsresultat och innovationer ska vara accepterade av alla berörda och bidra till en hållbar utveckling.

Det är heller inte bara resultaten och innovationerna som omfattas; även själva forsknings- och innovationsprocessen ska genomsyras av RRI, enligt fyra grupper av kriterier:

  1.  mångfald och inkludering
  2.  framsynthet och reflektion
  3.  öppenhet och transparens
  4.  lyhördhet och anpassningsförmåga

De olika kriterierna beskrivs närmare i en definition av RRI som tagits fram av EU-projektet RRI Tools.

I verktygslådan som har utvecklats av RRI Tools finns en uppsättning goda råd och sammanställningar för individer och organisationer som vill bedriva RRI. Här finns bland annat råd såsom:

Liknande sammanställningar för olika syften finns för alla intressenter: forskare, beslutsfattare, industri och näringsliv, civilsamhällesorganisationer och utbildningssektorn.

I verktygslådan för RRI finns även mer än 400 olika resurser att söka bland, som dokument och handledningar, goda exempel på RRI från hela Europa samt verktyg för självreflektion. Användare kan också registrera sig i det s.k. Community of practice, och själv ladda upp egna exempel på RRI och dela erfarenheter med andra. I forumet kan användare få kontakt med andra aktörer i Europa som är intresserade av RRI.

Fotnot: projektet RRI Tools bedrevs under 2014-2016 med syfte att ta fram verktyg för alla intressenter i Europa att arbeta med RRI.
Projektet inkluderade 26 partners och 30 länder. Projektet koordinerades från “la Caixa” Foundation i Barcelona, Spanien, och Vetenskap & Allmänhet, VA, var svensk nod.

Utlysningar

Inom arbetsprogrammet ”Science with and for society” finns ett antal utlysningar som rör RRI, se sammanställning av utlysningar inom SwafS-programmet.

Kommande utlysningar finns också beskrivna i Swafs arbetsprogram 2018-2020. Observera att detta är en förhandspublicering av arbetsprogrammet.

Inom Horisont 2020 finns en rad utlysningar inom andra program än SwafS där RRI-aspekter är särskilt framträdande.


Referensmaterial med ytterligare vägledning

Horisont 2020:s sidor om RRI.


Hit vänder du dig för att få hjälp

 

Vill du ha mer detaljerad information?

Kontakta oss här.