Public engagement är ett begrepp som omfattar en rad aktiviteter och definitioner som på olika sätt beskriver ett mer aktivt förhållningssätt, relationer och aktiviteter mellan forskare och allmänhet än traditionell forskningskommunikation.

 

sciencecafe
Forskare i dialog med allmänheten på ett Science Cafe´under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Foto: Vetenskap & Allmänhet, VA

Amerikanska AAAS, American Association for the Advancement of Science, beskriver begreppet ungefär så här:

Public engagement handlar om avsiktliga och meningsfulla möten mellan forskare och allmänhet med möjligheter till ömsesidigt lärande. Lärande avser inte bara nya kunskaper utan också en större kännedom om olika perspektiv och världsbilder. *

Det finns flera skäl att arbeta med public engagement. Inte minst rör det möjligheterna att delta i civilsamhällets utveckling, både kunskaps- och kapacitetsmässigt. Det handlar också om förståelsen för vetenskapens kulturella relevans i samhället och om att se betydelsen av flera perspektiv och kunskapsområden för vetenskapliga framsteg.

Public engagement kan vara ett värdefullt sätt att öka deltagandet i civilsamhället och har i många sammanhang en likhet med ’participatory democracy’, som i sin tur av många ses som ett komplement till den representativa demokratin.

Public engagement är ett viktigt steg i att göra forskning och vetenskap mera tillgängligt och där det är möjligt att medverka i ledning, utveckling och kunskapsbildning.

Vetenskapsfestivaler, Researchers’ Nights, science centres och museer, enskilda universitet och forskningsfinansiärer har på olika sätt uppmuntrat ett ökat ’public engagement’ under de senaste två-tre decennierna – kunskapsmässigt är det ett tämligen nytt ämne och utvärderingar är få och inte utan utmaningar ur metodsynpunkt.

Utvecklingen inom public engagement har fått stöd i de senaste ramprogrammen inom Europeiska unionen, och från och med Horisont 2020 finns även begreppet ”Responsible Research and Innovation”, vilket på olika sätt strävar efter att integrera olika intressenter, allmänheten inräknad.

* ’Why public engagement matters’, AAAS, senast uppdaterad 17 juni 2016, hämtad 20 juni 2016 från http://www.aaas.org/pes/what-public-engagement

Utlysningar

Inom arbetsprogrammet ”Science with and for society” finns ett antal utlysningar som rör public engagement, se sammanställning av utlysningar inom SwafS-programmet.

Nuvarande och kommande utlysningar finns också beskrivna i SwafS arbetsprogram för 2016–17.

Inom Horisont 2020 finns en rad utlysningar inom andra program än SwafS där RRI-aspekter är särskilt framträdande. En genomgång av dessa för perioden 2016-2017 finns i rapporten RRI opportunities in Horizon 2020.


Tips på public engagement-aktiviteter kan ni hitta här.


Referensmaterial med ytterligare vägledning

RRI Toolkit/public engagement – ger möjlighet att söka efter fler resurser och vägledning till hur public engagement i praktiken kan integreras i forskning.

Horisont 2020:s sidor om public engagement.

Inom Horisont 2020 finns en rad utlysningar inom andra program än SwafS där RRI-aspekter är särskilt framträdande. En genomgång av dessa för perioden 2016-2017 finns i rapporten RRI opportunities in Horizon 2020


Hit vänder du dig för att få hjälp

 

Vill du ha mer detaljerad information?

Kontakta oss här.