För att forskning och innovation ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningarna behöver forskare och innovatörer arbeta tillsammans med övriga samhället.

swafslogga

En bidragande orsak till att Horisont 2020 är uppbyggt kring samhällsutmaningar var den stora forskningskonferensen New World – New Solutions  i Lund 2009, under det svenska ordförandeskapet i EU. Den deklaration som släpptes efter konferensen har fått stor betydelse i den europeiska forskningspolitiken.

Horisont 2020:s delprogram Science with and for Society, SwafS, finansierar projekt som utvecklar sådan samverkan. Några sådana exempel är projekten ORION Open Science, SciShops, BLOOM och Researchers’ Night (ForskarFredag) där VA medverkar.

SwafS på svenska blir Vetenskap för och med samhället. En utmärkt ingång till SwafS i Sverige är vår expert för Swafs Anna Maria Fleetwood på Vetenskapsrådet samt Maria Hagardt på Vetenskap och Allmänhet.

SwafS har flera delområden. Läs mer på länkarna nedanför:

Dessa delområden ska även finnas i som s.k. cross-cutting issues i Horisont 2020:s andra delar – det vill säga löpa som en strimma tvärs över hela ramprogrammet – med ungefär lika mycket medel som hela SwafS-programmet. En genomgång av alla olika utlysningar som har SwafS-relaterade inslag har gjorts av det europeiska nätverket av Nationella kontaktpersoner (NCP) SiS.net.

Vad är RRI?

I SwafS-programmet ingår också satsningar på Responsible Research and Innovation, RRI. Det är ett samlingsbegrepp för flera av SwafS aspekter som; genderopen accessscience educationpublic engagement och ethics. Men begreppet innebär dessutom en strävan mot att forskningsresultat och innovationer ska vara accepterade av alla berörda och bidra till en hållbar utveckling.

Det är heller inte bara resultaten och innovationerna som omfattas; även själva forsknings- och innovationsprocessen ska genomsyras av RRI, enligt fyra grupper av kriterier:

  1.  mångfald och inkludering
  2.  framsynthet och reflektion
  3.  öppenhet och transparens
  4.  lyhördhet och anpassningsförmåga

De olika kriterierna beskrivs närmare i en definition av RRI som tagits fram av EU-projektet RRI Tools.

Vill du veta mer om SwafS?

Kontakta oss här.