Sverige har genom åren varit framgångsrikt i EU:s så kallade ramprogram för forskning och innovation. I det sjunde ramprogrammet (2007–2013), fick svenska aktörer ungefär 4 procent av den totala budgeten. I Horisont 2020, som löper under perioden 2014-2020, har den siffran sjunkit något och ligger på 3,5 procent. Mer statistik och detaljerad information om det svenska deltagandet i Horisont 2020 finns i Vinnovas Årsbok 2016.

påverkansplattform
Bild från informationsmöte om nationella påverkansplattformar för Horisont 2020 år 2014.

För att ytterligare stärka Sveriges position inom de europeiska forskningsprogrammen bestämde den nationella samordningsfunktionen EU-Sam (de forskningsfinansierade myndigheterna Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen) att göra utlysningar för att finansiera nationella påverkansplattformar. Vinnova har fått ansvar för utlysningar och finansiering av påverkansplattformarna och flera utlysningsomgångar har ägt rum sedan 2013.

Initiativet har varit helt bottom-up och inbjudit svenska så kallade styrkeområden definiera och formera sig själva. Syftet med de nationella påverkansplattformarna är att stimulera samverkan mellan svenska aktörer som har gemensamma visioner, mål och behovsformuleringar för att därigenom tydligare och med en samlad röst kunna positionera svenska styrkeområden på europeisk nivå.

Med ambitionen att påverka kommande arbetsprogram inom Horisont 2020:s olika delar arbetar de nationella påverkansplattformarna för att kommande utlysningar ska passa svenska styrkeområden. Förhoppningen är att fler svenska aktörer ska vara med i vinnande projektkonsortier och att en allt större andel av EU:s forskningsmedel hamnar i Sverige. Fram till i dag har ett trettiotal påverkansplattformar fått finansiering för att under en tvåårsperiod arbeta med konkreta påverkansaktiviteter, som anpassas utifrån varje styrkeområdes särskilda förutsättningar.

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020: