Detta är en påverkansplattform för ett större svenskt genomslag i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning & innovations delprogram; Science with and for Society, SwafS

syfte
Bild från inspelning av ett informationsmöte om programmet Vetenskap med och för samhället – Science with and for society i Horisont 2020 vid Vinnova den 20 januari 2016.

Vår plattform riktar sig specifikt mot delprogrammet Science with and for Society, SwafS, men också mot Horisont 2020:s övriga delar eftersom en av Horisont 2020:s horisontella dimensioner är Responsible Research and Innovation, RRI som i sin tur är en bärande del av SwafS-programmet. RRI innebär ett inkluderande sätt att bedriva forsknings- och innovationsarbete; berörda aktörer ska kontinuerligt involveras under arbetet för att processerna och de resultat som kommer fram bättre ska stämma överens med samhällets behov och förväntningar. SwafS-programmet har, utöver att vara genomsyrat av principer för RRI, särskilt fokus på science education, open access/open science, gender equality, ethics och public engagement.

Aktiviteterna i vår påverkansplattform är inriktade mot såväl europeisk som svensk nivå. Vi bedriver ett mångfacetterat påverkansarbete gentemot EU-kommissionen och andra relevanta organ i Bryssel. Vi ser också ett tydligt behov av att i Sverige informera om SwafS-programmet och vad det innebär i form av finansieringsmöjligheter för en bred palett svenska aktörer. Dessutom behöver vi uppmärksamma svenska aktörer i Horisont 2020:s andra delar på att de för att nå större framgång behöver bli bättre på att behärska principerna för RRI, som allt oftare nämns explicit i utlysningstexter.